داستان بن‌مانو داستان رشد بذر قهوه است؛ همان بذری که از دل خاک، جوانه سبز درآورد و در تمامی این سال‌ها با ذوق زیر نور خورشید نشست تا قدش بلند و بلندتر شود. بذر ما در یکی از روزهای گرم اولین ماه تابستان کاشته شد و ریشه آن هر روز در خاک محکم‌تر شد تا درخت آن به ثمر بنشیند. سال‌های زیادی گذشت و ما …..