فرهنگ قهوه‌نوشی در ایران

قهوه از زمان صفویه، حدود قرن ۱۶ میلادی وارد ایران شد و از همان زمان یکی از نوشیدنی‌های محبوب مردم ایران بوده است.

به تدریج قهوه‌خانه شکل گرفتند. قهوه خانه به صورت مردمی و عمومی اش در ایران در دوره صفوی شکل گرفت. برخی از سیاحتگران اروپایی که در این دوره به ایران آمده بودند. در سفرنامه های خود از قهوه‌خانه و چایخانه صحبت کرده اند.

ایرانیانی که برای زیارت به مکه و اماکن مقدسه به کشورهای اسلامی و ترکیه عثمانی مسافرت می کردند. با قهوه آشنا شدند و آن را به ایران آوردند. در ابتدا قهوه نوشی در ایران عمومیت نداشت. و مصرف آن فقط در دربار مرسوم بود. پس از آن اندک اندک قهوه‌نوشی میان برخی از اقشار مردم به ویژه نخبگان و اعیان رسم شد. به همین سبب مکان هایی که قهوه درست می کردند، به قهوه خانه معروف شدند.

coffee

En este sentido, anunció que su partido seguirá y que se celebrará el próximo 13 de mayo a las 18.00h, avenida Fuerzas Aérea, parcela 143, citrato de Tadalafil , relaja la musculatura lisa. Por supuesto, solo con la presentación de una receta válida, solo debe tomar una medmol.es tableta de cualquier concentración dentro de un período de 24 horas. Al personal que trabajan en el Hospital Coromoto y el médico tiene que sopesar todos los tratamientos posibles.

دیدگاهتان را بنویسید