سال ۱۹۶۹ بود که شاه بامیبول ادولاژ، راهکاری برای مبارزه با فقر در تایلند پیشنهاد داد، تا قبل از آن مردم در منطقه شمالی تایلند به دلیل آب و هوای مناسب، تریاک کشت می‌کردند. اما بعد از این تاریخ به مردم پیشنهاد شد که به جای فعالیت‌های غیرقانونی، برای کاشتن دانه قهوه تلاش کنند. و سود حاصل از آن مستقیم به مردم تحویل شود. در تایلند مردم، قهوه را همراه باشیر غلیظ یا هل می‌نوشند.