اسفند ماه ۱۳۹۶
بن‌مانو حامی جشنواره نوروزی موسسه خیریه بهنام دهش‌پور.
سپاس برای مشارکت در پیشگیری از سرطان برای داشتن جهانی بدون ترس از بیماری سرطان.