نمایندگان هورکا در شهرستان ها

مشهد

 • نماینده مشهد: جناب آقای کیارش کاظمی
 • شماره تماس : 09157004474
 • خدمات پس از فروش : دارد
 • ارسال رایگان : دارد
 • فروش : دارد

کیش

نماینده کیش: جناب آقای ظهیری
 • شماره تماس : 09125465190
 • خدمات پس از فروش : دارد
 • ارسال رایگان : دارد
 • فروش : دارد

بندرعباس

 • نماینده بندرعباس: جناب آقای مرتضی قدیر
 • شماره تماس : 09175263705
 • خدمات پس از فروش : ندارد
 • ارسال رایگان : دارد
 • فروش : دارد

یزد

نماینده یزد: جناب آقای حدادپور
 • شماره تماس : 09120888578
 • خدمات پس از فروش : دارد
 • ارسال رایگان : دارد
 • فروش : دارد

اردبیل

 • نماینده اردبیل: جناب آقای امید رستمی
 • شماره تماس : 09120512558
 • خدمات پس از فروش : دارد
 • ارسال رایگان : دارد
 • فروش : دارد

اصفهان و شهرکرد

 • نماینده اصفهان: جناب آقای اربابان
 • شماره تماس : 09139034009
 • خدمات پس از فروش : دارد
 • ارسال رایگان : دارد
 • فروش : دارد

کرج

 • نماینده کرج: جناب آقای امید والی
 • شماره تماس : 09125858755
 • خدمات پس از فروش : دارد
 • ارسال رایگان : دارد
 • فروش : دارد

نیشابور

 • نماینده نیشابور: جناب آقای خماریان
 • شماره تماس : 09362225139
 • خدمات پس از فروش : دارد
 • ارسال رایگان : دارد
 • فروش : دارد

اهواز

نماینده اهواز: جناب آقای اعتماد
 • شماره تماس : 09163003638
 • خدمات پس از فروش : ندارد
 • ارسال رایگان : دارد
 • فروش : دارد

گرگان

نمایندگان گرگان: جناب آقایان افضلی و فضلی
 • شماره تماس: 09112705104 – 09335152065
 • خدمات پس از فروش : ندارد
 • ارسال رایگان : دارد
 • فروش : دارد