برنامه ریزی تولید

برنامه ریزی تولید مهندسی صنایع/Production planner

شرح موقعیت شغلی:

سمت برنامه‌ریزی تولید مهندسی صنایع، از آن جهت که موجب هماهنگی و تسریع گردش کار و مواد درون و بین بخش‌های یک سازمان بر اساس برنامه ‌زمانی تولید می‌شود، نیاز به دقت نظر و سرعت عمل و مسئولیت‌پذیری بالایی دارد.

انتظار می‌رود فرد در این سمت شغلی به بررسی وضعیت تولید، برنامه‌ریزی ارسال محصولات، تبادل‌نظر با سرپرستان بخش ‌ها برای تعیین میزان پیشرفت کار و تعیین برنامه زمان‌بندی برای زمان تحویل کار، تهیه گزارش از روند پیشرفت کار، میزان موجودی کالاها، هزینه‌ها و مشکلات پیش‌روی تولید بپردازد.

شرح وظایف شغلی:

  • هدایت و جهت‌دهی به کلیه فعالیت‌های تولید به منظور تحقق اهداف سازمان.
  •  هدایت پرسنل و نیروهای تابعه در جهت تحقق اهداف سازمانی در این واحد.
  • نظارت و هماهنگی به واحدهای تولید جهت دستیابی به برنامه تولید.
  •  نظارت و پیگیری گزارش‌های روزانه تولید و پیگیری عدم تطابق.
  •  نهایی‌سازی و صحه‌گذاری برآورد منابع زمانی، نیروی انسانی، زمان و موارد موردنیاز برای تولید محصولات