موقعیت‌های شغلی در بن‌مانو

جای شما اینجا خالی است.

موقعیت شغلی
کارشناس تولید محتوا

Content production

پیک و تحصیلدار

courier & Educator

123123
کارشناس فروش

sales-specialist

مسئول انبار

warehouseman

kisspng-chartered-accountant-accounting-computer-icons-fin-5b329bfd648979
حسابدار

Accountants

RANDD
کارشناس تحقیق و توسعه

R & D

1
برنامه‌ریزی تولید (مهندسی صنایع)

Production planner

2
تکنسین فنی برق

Electrical Technician

Corporate-Motion-Graphics1
گرافیست

Graphic Designer

Corporate-Motion-Graphics1
موشن گرافیست

Motion graphic designer