خدمات

فرم بازدید کنندگان بازرگانی موثق

نام(Required) نام نام خانوادگی تلفن همراهایمیل استان/شهر شهر زمینه فعالیت روستری مغازه قهوه فروشی رستوران / کافی شاپ / هتل

فرم بازدید کنندگان بن مانو

نام(Required) نام نام خانوادگی تلفن همراهایمیل استان/شهر شهر زمینه فعالیت عمده‌فروشی/ پخش خرده‌فروشی / فروشگاه تعاونی سازمانی ورزشی هتل/ رستوران

مشاوره

مشاوره مشاوره در استخدام پرسنل برگزاری دوره‌ها در سه سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته برگزاری دوره‌ها در بخش‌های مختلف دانه

راه‌اندازی

راه‌اندازی ﻣﺸﺎوره در راه اﻧﺪازی ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺗﺠﺎرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﻮ ﺗﻬﯿﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﺸﺎوره در ﺧﺮﯾﺪ ﻃﺮاﺣﯽ