نام(Required)
میزان رضایت شما از کیفیت سفارش دریافتی
میزان رضایت شما از تنوع منو؟
میزان رضایت شما از رفتار و برخورد پرسنل
میزان رضایت شما از نحوه خدمات‌ دهی
میزان رضایت شما از فضا و دکوراسیون